Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
Všetky informácie týkajúce sa objednávky poskytuje predávajúci na stránke www.virtualnavizitka.sk , bližšie informácie môžete získať na adrese www.virtualnavizitka.sk.
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.virtualnavizitka.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Partner Real Servis, s.r.o., Južná trieda 48/C, 040 01 Košice, IČO: 36728233, DIČ: 2022311104, IČ DPH: SK2022311104. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

2. Objednávka
Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, to znamená, predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.virtualnavizitka.sk spoločnosti Partner Real Servis, s.r.o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa bodu 8 týchto Obchodných podmienok.

3. Cena produktov, pokuty, faktúry
V zhrnutí objednávky nájdete všetky ceny služieb na stránkach www.virtualnavizitka.sk.
Zmluvná pokuta. Pokiaľ kupujúci nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň predĺženia, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.
Faktúra: ohľadom platieb uskutočňovaných na základe zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení tovaru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

4. Forma platby
Platba za objednané služby je jednorazová, to znamená, že kupujúci zaplatí ihneď po odoslaní objednávkového formulára.

5. Spôsob platby
Spôsob platby si kupujúci vyberie pri vyplňovaní objednávkového formulára. Po odoslaní formulára presmeruje Kupujúceho na ďalšiu stránku podľa zvoleného spôsobu platby. Platba je úspešne dokončená zobrazením potvrdzujúcej správy a zaslaným e-mailom s dokladom o úhrade. V prípade neúspešnej úhrady je Kupujúci informovaný správou zobrazenou na platobnej stránke a e-mailom.
Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje technológiu bezpečného spracovania online platieb. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu sa zadávajú pomocou šifrovaného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

6. Zabezpečenie a ochrana autorských práv
Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
Elektronické produkty a služby sú určené len na osobnú potrebu kupujúceho. Produkty a služby, ktoré predávajúci prostredníctvom webových stránok predáva vrátane ich obsahu, podliehajú ochrane autorských práv. Ich ďalšie šírenie ako celku alebo ich súčastí je bez súhlasu držiteľa autorských práv zakázané. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za prípadnú ujmu, ktorú porušením autorských práv spôsobí.
Zrušením účtu kupujúceho sa kupujúci vzdáva všetkých výsad a výhod, ktoré účet poskytoval. V prípade, že si napriek ukončenému účtu kupujúci stiahne, nahrá alebo akýmkoľvek iným spôsobom bude šíriť obsah bez písomného súhlasu autora, má predajca právo na kompenzáciu škody podľa konkrétneho rozsahu porušenia autorských práv a hodnoty jednotlivých produktov.

7. Garancia
Pri objednaní služby alebo produktu má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v rámci časového limitu uvedeného na predajnej stránke daného produktu (maximálne však do 14 dní) Odstúpenie je možné urobiť elektronickou formou - zaslaním e-mailu na adresu info@virtualnavizitka.sk s prehlásením, že od zmluvy Kupujúci odstupuje a s priložením kópie faktúry. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene produkutu. Čiastka bude vrátená do 30 dní od odoslania dobropisu Kupujúcemu. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom z čísla účtu, z ktorého bola realizovaná úhrada kúpnej ceny. Po odstúpení od zmluvy je Kupujúcemu ukončený prístup do účtu užívateľa s doposiaľ zverejnenými informáciami kupjúceho. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy v rámci garancie vrátenia peňazí, nemá nárok na bezplatné využívanie účtu virtualnavizitka.sk.
Prípadné reklamácie alebo námietky môže Kupujúci kedykoľvek vzniesť elektronickou formou - zaslaním e-mailu na adresu info@virtualnavizitka.sk. Pre podanie reklamácie či námietky nie je daný žiadny osobitný formulár. Z vyjadrenia Kupujúceho však musí vždy vyplývať, v čom spočíva reklamácia alebo námietka a aký spôsob vybavenia požaduje O podanej reklamácii či námietke rozhodne Predávajúci najneskôr do 30 dní po jej obdržaní. Kupujúci bude vyrozumený e-mailom vrátane odôvodnenia.

8. Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 30 dní od vstúpenia do plateného kurzu, a to elektronickou formou na tento email: info@virtualnavizitka.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene online kurzu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom. Pod odstúpení od zmluvy bude zablokovaný prístup do členskej sekcie plateného online kurzu.

9. Zodpovednosť za obsah webu
Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

10. Ochrana osobných údajov
Spoločnosť Partner Real Servis, s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v objednávke, sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako registrujúceho.
Vaše osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.
Vyplnením formulára Prihláška súhlasí registrujúci so zaradením všetkých im vyplnených osobných údajov do databázy Partner Real Servis, s.r.o., Južná trieda 48/C, 040 01 Košice, IČO: 36728233, DIČ: 2022311104, IČ DPH: SK2022311104 ako správcu a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona a to na dobu do odvolania súhlasu.
Zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.
Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

11. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.06.2021. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. 

Created with Mobirise - More here